1. ഋക്ഷചക്രം

    സം. -ചക്ര

      • നാ. നക്ഷത്രവൃത്തം
X