1. ഋക്ഷനാഥന്‍

    സം. -നാഥ "നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കു നാഥന്‍"

      • നാ. ചന്ദ്രന്‍
X