1. ഋക്ഷബിലം

    സം. -ബില

      • നാ. ഒരു ഗുഹ, സ്വയംപ്രഭയുടെ വാസസ്ഥലം, മയനാല്‍ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടത്
X