1. ഋക്ഷര

    സം. ഋക്ഷരാ

      • നാ. നദി
      • നാ. ഒഴുക്ക്, പ്രവാഹം, അരുവി
X