1. ഋക്ഷരന്‍

    സം. ഋക്ഷര

      • നാ. പുരോഹിതന്‍
X