1. ഋക്ഷാംബിക

    സം. -അംബികാ

      • നാ. സ്കന്ദന്‍റെ സൈന്യത്തിലെ മാതാക്കളില്‍ ഒരുവള്‍
X