1. ഋക്ഷി

    സം. ഋക്ഷീ

      • നാ. പെണ്‍കരടി
      • നാ. പെണ്‍കുരങ്ങ്
X