1. ഋക്ഷിക1

  സം. ഋക്ഷിക

   • വി. കരടിയെപ്പോലെ മാംസഭുക്കായ
 2. ഋക്ഷിക2

  സം. ഋക്ഷീകാ

   • നാ. ഒരു ദുര്‍ദേവത
X