1. ഋക്ഷേന്ദ്രന്‍

    സം. ഋക്ഷ-ഇന്ദ്ര

      • നാ. നക്ഷത്രശന്‍, ചന്ദ്രന്‍
      • നാ. വാനരശ്രഷ്ഠന്‍, ജാംബവാന്‍
X