1. ഋക്ഷേശന്‍

    സം. -ഈശ

      • നാ. ഋക്ഷേന്ദ്രന്‍
X