1. ഋക്ഷേഷ്ടി

    സം. -ഇഷ്ടി

      • നാ. നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുചെയ്യുന്ന യാഗം
X