1. ഋഗ്മിയ, ഋഗ്മ്യ

    സം. ഋഗ്മിയ, -ഗ്മ്യ

      • വി. ഋഗ്വേദഗാനങ്ങള്‍കൊണ്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ട, സ്തുത്യര്‍ഹമായ, ഋഗ്വേദമന്ത്രങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ
X