1. ഋഗ്വേദി

    സം. ഋഗ്-വേദിന്‍

      • നാ. ഋഗ്വേദം അധ്യയനം ചെയ്തവന്‍, ഋഗ്വേദം കുലപരമ്പരയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവന്‍
X