1. ഋച

    സം. ഋച<ഋച്

      • നാ. (സമാസത്തില്‍) വേദമന്ത്രം, സേ്താത്രം
X