1. ഋചീകം

    സം. ഋചീക

      • നാ. ഒരു പ്രാചീനജനപദം
X