1. എംഡന്‍

      • നാ. ഭയങ്കരന്‍
      • നാ. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തില്‍ സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്കു വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒരു ജര്‍മന്‍ അന്തര്‍വാഹിനി
X