1. എകരം1

   • നാ. എകാരം, "എ" എന്ന അക്ഷരം
 2. എകരം2

   • നാ. ഉയരം കിളരം
 3. ഏകാരം

  സം. ഏ-കാര

   • നാ. "ഏ" എന്ന അക്ഷരം
X