1. എകരക്കാല്‍

    എകര2-കാല്‍

      • നാ. ചാരം, ഉയരത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കാന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്
X