1. എകരുക

      • ക്രി. ഉയരുക, പൊങ്ങുക. (പ്ര.) എകര്‍ന്ന = പൊങ്ങിയ, പൊക്കമുള്ള. എകര്‍ന്ന കണ്ടത്തിലേക്കു നീരോടില്ല. (പഴ.)
X