1. എകിറ്1

   • നാ. പല്ല്
   • നാ. ചിറക്
   • നാ. ദംഷ്ട്രം, തേറ്റ
 2. എകിറ്2

   • നാ. ഇല്ലിക്കോല്‍, മുളഞ്ചില്ലി
X