1. എക്കം

   • നാ. മടി
   • നാ. പ്രയാസം
   • നാ. തക്കം (സാമാനം വാങ്ങാനോ മറ്റോ)
   • നാ. കമ്പോളനിലവാരം. (പ്ര.) എക്കപ്രകാരം = അന്നന്നുള്ള വിലപ്രകാരം
   • നാ. ചൂട് (പ്ര.) എക്കം ഇടുക, എക്കച്ചെക്കം
 2. ഏക്കം1

  <ഏങ്ങുക

   • നാ. നെടുവീര്‍പ്പ്
   • നാ. ഏങ്ങല്‍, ശ്വാസവലിവ്
 3. ഏക്കം2

  <ഇയക്കം

   • നാ. വിശപ്പ്
   • നാ. കമ്പോളനിലവാരം, അന്നന്നത്തെ വില
   • നാ. വാടക, കൂലി (എഴുന്നള്ളിപ്പിനുള്ള ആനയ്ക്ക്)
   • നാ. ദു:ഖം, ആധി
   • നാ. വര്‍ധന, കൂടിയവില
X