1. എക്കച്ചക്കം

   • നാ. ആപത്ത്
   • നാ. സംശയം
   • നാ. നിന്ദ
   • നാ. യാദൃച്ഛികവിപത്ത്
   • നാ. താറുമാറ്, കുഴപ്പം
   • നാ. വഴക്ക്
X