1. എക്കച്ചല്‍

      • നാ. സന്ദിഗ്ധസ്ഥിതി, വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലായ്മ
X