1. എക്കരു

      • നാ. കൃഷിയായുധം, ഉഴുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം, കലപ്പ
X