1. എക്കല്‍

  എക്കുക

   • നാ. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ മലയില്‍നിന്നും നദികളില്‍ക്കൂടി ഒലിച്ചുവന്ന് കരയ്ക്ക് അടിയുന്ന പൊടിഞ്ഞ ഇലകളും ചെളിയും മറ്റും എക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്, വെള്ളത്തില്‍ പൊങ്ങി കരയ്ക്കടിഞ്ഞത്
   • നാ. എത്തിവലിച്ചില്‍
   • നാ. എക്കിളിക്കല്‍, വയറ് ഒട്ടിക്കല്‍
   • നാ. ഞെട്ടല്‍, നടുക്കം, പരിഭ്രമംകൊണ്ടും മറ്റും മുകളിലേക്ക് ശ്വാസം പിടിക്കല്‍
   • നാ. വീര്‍പ്പുമുട്ടല്‍
   • നാ. ഉളുമ്പുനാറ്റം, ദുര്‍ഗന്ധം
 2. ഏക്കല്‍

   • നാ. ഇരക്കല്‍, യാചിക്കല്‍
   • നാ. ഏക്കം
X