1. എക്കളിപ്പ്1

      • നാ. ഇക്കിളിപ്പ്, ശ്വാസംവിട്ട് വയറ് ഉള്ളിലേക്കു വലിക്കല്‍
  2. എക്കളിപ്പ്2

      • നാ. ആഹ്ലാദം
X