1. എക്കാലവും

    എ-കാലം-ഉം

      • അവ്യ. എന്നും, എല്ലാക്കാലവും
X