1. എക്കാളം

    സം. കാഹള

      • നാ. ഒന്നൊന്നിനകത്തായി നേരേയുള്ള നാലു കുഴലുകളോടുകൂടിയ ഒരുതരം കാഹളം
X