1. എക്കുക

   • ക്രി. കുന്നിക്കുക
   • ക്രി. ഉയരുക, പന്തുപോലെ കുതിച്ചു പൊങ്ങുക, പൊന്തുക
   • ക്രി. എത്തിവലിയുക, കുന്തിച്ചുനില്‍ക്കുക
   • ക്രി. ഞെട്ടിപ്പിന്‍വാങ്ങുക
   • ക്രി. നാറുക
   • ക്രി. എക്കിളിടുക, വയറൊട്ടിക്കുക. (പ്ര.) എക്കിവലിക്കുക = വാരിയെല്ലുകള്‍ പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം വേഗത്തില്‍ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുക
   • ക്രി. പഞ്ഞിയോ രോമമോ ഉടക്കുതീര്‍ത്തു ശരിയാക്കുക. (പ്ര.) പരുത്തി എക്കുന്ന വില്ല്
 2. ഏക്കുക, ഏയ്-

  <വയ്ക്കുക

   • വ്യാക. ഒരു അനുപ്രയോഗം, വിനയം, അനുനയം, ഉപചാരം, സംഭാവ്യത ഇത്യര്‍ഥങ്ങളില്‍
X