1. എക്ക1

  എക്കല്‍

   • നാ. എക്കല്‍, മലവെള്ളത്തില്‍ ഒഴുകിവന്നടിയുന്ന പൊടിഞ്ഞ ഇലകളും ചളിമണ്ണും
 2. എക്ക2

  ഹി. ഇക്ക, എക്ക, സം.ഏക

   • നാ. ഒറ്റക്കുതിരവണ്ടി, ഇരട്ടച്ചാടുവണ്ടി
 3. എക്ക്1

   • നാ. അരക്കെട്ട്
 4. എക്ക്2

   • നാ. ചതവ്
   • നാ. ചുളിവ്
   • നാ. ഒടിവ്. (പ്ര.) എക്കുംപൊക്കും = കുഴിയും മുഴയും
 5. ഏക്ക്1

  ഏകുക

   • നാ. അനുസരണ, ആജ്ഞ
   • നാ. പഞ്ഞികടയല്‍
 6. ഏക്ക്2

  <വ്യാക്ക്

   • നാ. ഗര്‍ഭദോഹദം
 7. ഏക്ക്3

   • വ്യാക. ആധാരികാഭാസമായ "ഏ" എന്നതിനോട് ഉദ്ദേശികാപ്രത്യയമായ "ക്ക്" ചേര്‍ന്ന പ്രത്യയം
X