1. ഏകം

    സം.

      • നാ. ഒന്ന്, തനിച്ചുള്ള നില, മറ്റൊന്നില്ലായ്മ
      • നാ. ഏഴുതാളങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ഏകപുടതാളം
X