1. ഏകക

    സം. ഏക-ക

      • വി. തനിച്ചുള്ള, ഒറ്റയായ, ഏകമായ
      • വി. അനന്യമായ, അതുതന്നെയായ
X