1. ഏകകണ്ഠ

      • വി. "ഒരേ കണ്ഠമുള്ള" ഒന്നിച്ചുപറയുന്ന, ഏകസ്വരത്തില്‍ പറയുന്ന, അഭിപ്രായൈക്യമുള്ള
X