1. ഏകകര്‍ത്തൃകത്വം

      • നാ. ഒരേ ആള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന ഭാവം
X