1. ഏകകാലം

      • നാ. ഒരേകാലം
      • നാ. ഒരിക്കല്‍മാത്രം, ദിവസത്തില്‍ ഒരുവട്ടം
X