1. ഏകകുണ്ഡലന്‍

  "ഒരു കുണ്ഡലം മാത്രം ധരിച്ചവന്‍"

   • നാ. ബലരാമന്‍
   • നാ. കുബേരന്‍
   • നാ. ശേഷന്‍
X