1. ഏകകേന്ദ്ര

    സം.

      • വി. ഒരേ കേന്ദ്രത്തോടുകൂടിയ (ഒരേ കേന്ദ്രബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി വരച്ച അനേകം വൃത്തങ്ങള്‍പോലെ)
X