1. ഏകഖുരം

    സം. -ഖുര

      • നാ. ഒറ്റക്കുളമ്പുള്ള മൃഗം
X