1. ഏകഗോത്രക

      • വി. ഒരേ ഗോത്രത്തില്‍പ്പെട്ട
X