1. ഏകചത്വാരിംശത്ത്

      • നാ. നാല്‍പ്പത്തൊന്ന്. ഏകചത്വാരിംശ = നാല്‍പ്പത്തൊന്നാമത്തെ
X