1. ഏകചര

      • വി. ഒറ്റതിരിഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്ന, തനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന, ഏകാന്തവാസം ചെയ്യുന്ന
      • വി. ഒരുമിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്ന, ഒരേസമയത്തു സഞ്ചരിക്കുന്ന
X