1. ഏകചാരി

      • നാ. ഒറ്റയ്ക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍
      • നാ. ഒരു പ്രത്യേക ബുദ്ധന്‍
      • നാ. പതിനാറുതരം എലികളില്‍ ഒരിനം
X