1. ഏകചാരിണി

      • നാ. "ഒരു പുരുഷനെ മാത്രം അനുവര്‍ത്തിക്കുന്നവള്‍" പതിവ്രത
X