1. ഏകചിത്ത

      • വി. ഒരു കാര്യത്തില്‍ മാത്രം മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച
      • വി. ഏകാഭിപ്രായമുള്ള, അഭിപ്രായത്തില്‍ യോജിപ്പുള്ള, സമ്മതിക്കുന്ന
X