1. ഏകച്ഛത്രാധിപതി

      • നാ. ഭൂമി മുഴുവന്‍ ഒരുകൊറ്റക്കുടക്കീഴില്‍ ആക്കി ഭരിക്കുന്നവന്‍, ചക്രവര്‍ത്തി, സാമ്രാട്ട്
      • നാ. (ആല) സര്‍വാധിപതി, പരമാധികാരി, സ്വേച്ഛാധികാരി (പ്ര.) ഏകച്ഛത്രാധിപത്യം = ഏകച്ഛത്രാധിപതിയുടെ പദവി, ഏകാധിപത്യം, സാര്‍വഭൗമത്വം
X