1. ഏകജന്മാ(വ്)

    സം. -ജന്മന്‍ "ഉത്കൃഷ്ട ജനനം ഉള്ളവന്‍"

      • നാ. രാജാവ്
      • നാ. ദ്വിജന്‍ അല്ലാത്തവന്‍, ശൂദ്രന്‍
X