1. ഏകജാത

      • വി. ഒരേ അച്ഛനമ്മമാര്‍ക്കു പിറന്ന
      • വി. സഹോദരന്മാര്‍ ഇല്ലാത്ത
X