1. ഏകജാതി

    സം.

      • നാ. ഒരുജാതി, ഒരേ ജാതി
      • നാ. ശൂദ്രന്‍ (ദ്വിജന്‍ അല്ലാത്തവന്‍)
X