1. ഏകജീവവാദം

    സം. -ജീവ-വാദ

      • നാ. ഒരേ ഒരു ജീവാത്മാവേ ഉള്ളു എന്ന വാദം
X