1. ഐക

    <സം. ഏക

      • വി. (ഏകത്തെ) ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് (സമാസത്തില്‍)
X